Senior Management:

Jagalingam Pushparaja Mahaboob Hussain
Dr. P. Jagalingam
Vice President
Research & Development
Mahaboob Hussain 
Vice President
Entrepreneurship Development
Imtiyaz Khan 
Vice President 
Learning & Development

Middle Management:

Nallapaneni Manoj Kumar  Gobinath Selvaraju  
Nallapaneni Manoj Kumar
Manager
Research & Development
Gobinath Selvaraju 
Manager
Entrepreneurship Development
 

Samdani Azad   
Samdani Azad
Assistant Manager
Research & Development
     

     

 


Go to Page-3